วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

·         1. การพัฒนา Software 237311 BASIC PRINCIPLES FOR EDUCATIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT
·         2. SDLC คือ วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน ( System development Life Cycle : SDLC ) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการทํางานและจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน
·         3. ขั้นตอนที่ใช้ศึกษาขบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบด้วย วิเคราะห์ ( Analysis) ออกแบบ ( Design) สร้างหรือพัฒนาระบบ ( Construction) การปรับเปลี่ยน ( Conversion) SDLC เข้าใจปัญหา ( Problem Recognition) บำรุงรักษา ( Maintenance) ศึกษาความเป็นไปได้ ( Feasibility Study)
·         4. ตัวอย่าง SDLC
·         5. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Tools) คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยสร้างหรือวาดแบบจำลองชนิดต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง ช่วยสร้างรายงานและแบบฟอร์ม รวมทั้งช่วยสร้างโค้ดโปรแกรมให้อัตโนมัติ
·         6. ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Tools) www.themegallery.com Company Logo Title 1 Title 2 Title 3
·         7. ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Tools)
·         8. ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Tools)
·         9. ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Tools)
·         10. แบบจำลองที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Model) แบบจำลอง ( Model) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจำลองข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองข้อมูล ( Data Model) หรือขั้นตอนการทำงานของระบบ ( Process Model)
·         11. ตัวอย่างแบบจำลองที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Model) Flow Chart Data Flow Diagram (DFD) Structure Chart
·         12. ตัวอย่างแบบจำลองที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Model) Entity Relationship Diagram (ERD) Use Case Diagram Class Diagram
·         13. ตัวอย่างแบบจำลองที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Model) Sequence Diagram PERT Chart Organization Hierarchy Chart
·         14. ตัวอย่างแบบจำลองที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Model) Gantt Chart Financial Analysis Model – NPV, ROI
·         15. ตารางเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของ SSADM , RAD และ OOD&D เปรียบเทียบ SSADM RAD OOD&D ข้อดี - สามารถรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้ได้ - การเปลี่ยนแปลงความต้องการมีน้อย - ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบในส่วนที่ต้องการ และจำเป็นได้เร็วกว่า SSADM - Maintain ง่ายเพราะว่าแต่ละ object แยกออกมาเด่นชัด - Reuseable เอาไปใช้ใหม่ได้ง่าย เนื่องจาก Object มีการกำหนดคุณสมบัติของตัวเองชัดเจน สามารถออกแบบ Object ให้ไปใช้ได้ในหลายกรณี ข้อเสีย - ใช้เวลานานมากในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ - ระบบที่นำมาใช้อาจจะยังทำงานได้ไม่ครอบคลุมระบบทั้งหมด แบบจำลองที่เป็นแผนภาพแตกต่างกันไป ทำให้แผนภาพไม่เป็นมาตรฐาน - ไม่ Self contained หมายความว่า การอ้างอิงถึง Object ใดๆเดี่ยวๆไม่ได้
·         16. ตารางเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของ SSADM , RAD และ OOD&D เปรียบเทียบ SSADM RAD OOD&D ข้อดี - ข้อมูลที่วิเคราะห์และออกแบบจะตรงกับความ - ต้องการของผู้ใช้และเจ้าของระบบมากที่สุด - ใช้เวลาน้อยในการพัฒนา เพราะเป็นการสร้างต้นแบบของงานก่อน เหมาะกับระบบงานที่มีขนาดเล็ก - สะท้อนความเป็นจริงไดดีกว่าการออกแบบในลักษณะทั่วๆไปที่เราออก แบบกันไม่ Self contained หมายความว่า การอ้างอิงถึง Object ใดๆเดี่ยวๆไม่ได้ เราต้องรู้จัก Super class ทุกตัวด้วย ไม่เช่นนั้นคุณสมบัติจะมาไม่หมด ข้อเสีย - ขาดความรอบคอบในการพิจารณาถึงปัญหาที่จะเกิดตามมายากต่อการเรียนรู้ - การที่ Sub class ถูก Inherit จาก Super class
·         17. UML คือ UML (Unified Modeling Language) คือ สัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้ในวิธีการออกแบบการพัฒนาเชิงวัตถุ ( Object-oriented Design Methodology) ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้นั้นจะได้มาจากการรวมเอาวิธีการในการออกแบบและวิเคราะห์ แบบ Object-oriented 3 แบบคือ 1. Booch Method ของ Grady Booch 2. Object-Modeling Technique(OMT) ของ James Rumbaugh 3. Use case methodology ของ Ivar Jacobson
·         18. CASE TOOL คือ CASE Tools หมายถึง ซอฟแวร์ที่เป็นเครื่องมือที่มีส่วนประกอบช่วยสนับสนุนการทางานในกิจกรรมต่างๆ ของงานวิศวกรรมซอฟแวร์ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการ การออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม และ CASE ถือเป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่ง ที่เพิ่มความสามารถให้กับซอฟแวร์จนกลายเป็นเครื่องมือช่วยแบ่งเบาภาระของนักพัฒนาระบบ
·         19. ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือของ Upper-CASE และ Lower-CASE - Rational Rose : ใช้สำหรับวาด UML  Design  for  OO(Object Oriented)  และ   generate code - Visible Analyst:  ใช้สำหรับวาด Context Diagram และ Data flow diagram - Visual Studio : ทำออกแบบและสร้าง   web - Oracle   Enterprise   Development Suite - Paradigm   Plus - Logic Works Suite - AxiomSys and AxiomDsn - V32 & X32
·         20. ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือของ Upper-CASE และ Lower-CASE www.themegallery.com Company Logo - Business process engineering tools tool ที่ช่วยในการออกแบบกระบวนการทางด้านธุรกิจ - Process modeling and management tools tool ที่ช่วยในการออกแบบและการจัดการกระบวนการทั่วไป - Project planning tools tool ที่ช่วยในการวางแผนการทำ Project - Risk analysis tools tool ที่ช่วยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ Project - Project management tools tool ที่ช่วยในการจัดการและบริหาร Project - Requirements tracing tools tool ที่ช่วยในการติดตามการกำหนด requirement ต่างๆ ของ Project
·         21. ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือของ Upper-CASE และ Lower-CASE - Metrics and management tools tool ที่ช่วยในการจัดการและการสร้าง Metric - Documentation tools tool ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารของ Project - System software tools tool ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานกับซอฟแวร์ระบบ - Quality assurance tools tool ที่ช่วยในการทำ Quality assurance - Database management tools tool ที่ช่วยในการบริหารและจัดการฐานข้อมูล - Software configuration management tools tool ที่ช่วยในการจัดการการทำ Software configuration
·         22. ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือของ Upper-CASE และ Lower-CASE - Analysis and design tools tool ที่ช่วยในการทำงานในวิเคราะห์และออกแบบระบบ - PRO / SIM tools tool ที่ช่วยในการทำ prototype และจำลองการทำงาน ( Prototyping and Simulation ) ของระบบ - Interface design and development tools tool ที่ช่วยในการออกแบบและพัฒนา Interface ของระบบ - Prototyping tools tool ที่ช่วยในการทำ Prototype ต่างๆ - Programming tools tool ที่ช่วยในการเขียนโปรแกรม คือจะรวมเอา compiler, editor และ debugger ไว้ด้วยกัน - Web development tools tool ที่ช่วยในการพัฒนา website
·         23. ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือของ Upper-CASE และ Lower-CASE Integration and testing tools tool ที่ช่วยในการทำ Integration และการทดสอบการทำงานของระบบ - Static analysis tools tool ที่ช่วยในการทดสอบการวิเคราะห์ตางๆ - Dynamic analysis tools tool ที่ช่วยในการวิเคราะห์และทดสอบ ระบบแบบ Dynamic - Test management tools tool ที่ช่วยในการจัดการการทดสอบระบบ - Client / server testing tools tool ที่ช่วยในการทดสอบการทำงานของระบบที่เป็นแบบ Client / server - Reengineering tools tool ที่ช่วยในการทำ Software reengineering ระบบเก่า
·         24. จากที่ศึกษา CASE มาท่านจะเลือกใช้ Tool โปรแกรมใดที่จะช่วยพัฒนาระบบ โปรแกรม Analysis and design tools tool ที่ช่วยในการทำงานในวิเคราะห์และออกแบบระบบ
·         25. โปรแกรม Analysis and design tools tool นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบ จะช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วย ดังนั้น  ความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจึงมีความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะนักวิเคราะห์ระบบต้องติดต่อกับคนหลายคน ได้รู้ถึงการจัดการและการทำงานในองค์การ ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หลายแบบมากขึ้น

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น